ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาเดิมชื่อ เผยจือกงเซี๊ยะ ตั้งอยู่ แขวงคลองสาน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนคือนายเอี้ยวคุณ แซ่อึ้ง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๔ /๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๐ มีนายบุ่งห่าง แซ่ลิ้ม เป็นผู้จัดการคนแรก และนายใสสด รักกุศล เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาของบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมปีที่ ๔ และเปิดสอนภาษาจีนเป็นวิชาเลือก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก เผยจือกงเซี๊ยะ เป็น ผดุงกิจวิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๒๑โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนออกไปถึงชั้นประถมปีที่ ๖ เพื่อสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง เนื่องจากมีผลงานการจัดการศึกษาเป็นที่พอใจ และใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผดุงกิจวิทยา ได้ย้ายโรงเรียนจากแขวงคลองสานไปอยู่ที่อาคารเลขที่ ๙๖/๑ หมู่ ๑๐ ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมมิตรภาพบางแค สมาคมมิตรภาพบางแคมีศาลเจ้าปึงเถ่ากงอยู่ข้างข้างโรงเรียน ซึ่งก่อตั้งมากว่า60ปี ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่สักการะบูชาของชาวจีนและชุมชน อาศัยการคุ้มครองรักษาของท่านปึงเถ่ากง

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาหลังจากย้ายมาข้างฝั่งศาลเจ้าปึงเถ่ากง โรงเรียนนับวันเจริญรุ่งเรืองขึ้น จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนได้ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนายสำราญ ฉัตรมงคลชัย เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นายจิรพงษ์ นามมงคล เป็นครูใหญ่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ นายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้จัดการโรงเรียน นายยงศักดิ์ เชาวน์วรวิญญูได้ปรับปรุงห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และอาคารห้องเรียนชั้น ๔ ทั้งหมด พร้อมติดตั้งครื่องปรับอากาศทุกห้อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นางสกุลทิพย์ ทิพย์บันลือ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้จัดการโรงเรียน สมัยที่ 15 มีนางขนิษฐา แนวนาค เป็นครูใหญ่ ได้ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาหลายด้านมากมายเช่น จัดทำห้องอินเตอร์เน็ตแก่ครูและนักเรียนที่เข้ามาขอใช้บริการเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนโดยการปลูกต้นไม้ประดับรอบบริเวณโรงเรียน และจัดสวนดอกไม้แผนกอนุบาล ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน จัดวางระบบการบริหารให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ให้โรงเรียนเอกชนเป็นนิติบุคคล โดยจัดให้มีห้องสำนักงานของกลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่มคือ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ และ กลุ่มบริหารงบประมาณ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และ ความต้องการของผู้เรียนรวมไปถึง การปรับปรุงการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความถูกต้องเหมาะสมตรงตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ จัดให้มีเว็บไซต์ของโรงเรียน มีห้องศูนย์วิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียนให้สวยงามทันสมัยและมีสินค้าเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการด้านรถรับ-ส่งนักเรียน และที่สำคัญได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อรับรองการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากภายนอก


ที่ตั้ง

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 50 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ( หรือเข้าถนนกาญจนาภิเษก สาย 1ก็ได้ ) บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมมิตรภาพบางแค การคมนาคมสะดวก ท่ามกลางหน่วยงานและองค์กรชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ธนาคารออมสิน ธนาคารเอกชน ตลาดบางแค วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง


แนวการจัดการศึกษา

- ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-3 )

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย โดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

  • 1) มีหลักสูตรที่เหมาะสม
  • 2) สร้าง/ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • 3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ( ครูผู้สอนเป็นสนับสนุน ชี้แนะ และเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ เรียนรู้ และค้นพบด้วยตัวเอง )
  • 4) เรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
  • 5) ประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • 6) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน(ครู)กับครอบครัวของนักเรียน

- ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)

การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นให้เกิดทักษะชีวิตพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัว มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ


การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยให้น้ำหนักการเรียน ร้อยละ 30-35 ของหลักสูตร ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนภาษาจีนเป็นรายวิชาปกติในชั้นเรียน อย่างน้อย 2 คาบต่อวัน และกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ภาคภาษาจีน เช่น ชมรมภาษาจีน นาฏศิลป์จีน ร้องเพลงจีน เขียนพู่กันจีน เป็นต้น โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและวัฒนธรรมทางภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียน โดยพัฒนาผู้เรียนจากขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงสุด ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการดูแลนักเรียนให้พัฒนาตามศักยภาพ


การสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาจีน

การสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาจีนของโรงเรียนผดุงกิจวิทยา แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. YCT เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาจีนที่มักพบในชีวิตประจำวันและภาษาจีนจากการเรียนของผู้สอบ เป็นการสอบที่สามารถนำความรู้ด้านภาษาจีนมาใช้ได้จริง (ระดับ ป. 3-5 )

2. HSK มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา ในด้านการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และ ภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ (ระดับ ป. 6 – ม.3 )

(นักเรียน ป.3- ม.3 ของโรงเรียนทุกคนได้รับการทดสอบ)