คติพจน์โรงเรียน

นฺตถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

ปรัชญาโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ภาษาจีนเด่น เน้นวินัย

  • slidebg1


โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาเดิมชื่อ เผยจือกงเซี๊ยะ ตั้งอยู่ แขวงคลองสาน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนคือนายเอี้ยวคุณ แซ่อึ้ง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๔ /๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๐ มีนายบุ่งห่าง แซ่ลิ้ม เป็นผู้จัดการคนแรก และนายใสสด รักกุศล เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาของบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมปีที่ ๔ และเปิดสอนภาษาจีนเป็นวิชาเลือก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก เผยจือกงเซี๊ยะ เป็น ผดุงกิจวิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๒๑โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนออกไปถึงชั้นประถมปีที่ ๖ เพื่อสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง เนื่องจากมีผลงานการจัดการศึกษาเป็นที่พอใจ และใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผดุงกิจวิทยา ได้ย้ายโรงเรียนจากแขวงคลองสานไปอยู่ที่อาคารเลขที่ ๙๖/๑ หมู่ ๑๐ ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมมิตรภาพบางแค สมาคมมิตรภาพบางแคมีศาลเจ้าปึงเถ่ากงอยู่ข้างข้างโรงเรียน ซึ่งก่อตั้งมากว่า60ปี ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่สักการะบูชาของชาวจีนและชุมชน อาศัยการคุ้มครองรักษาของท่านปึงเถ่ากง

อ่านต่อ ...

ประวัติโรงเรียนผดุงกิจวิทยา

ประกวดร้องเพลงจีน