โครงสร้างการบริหารโรงเรียนผดุงกิจวิทยา

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนผดุงกิจวิทยา


โรงเรียนผดุงกิจวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 2 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่

          ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่
                    กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริการกิจการนักเรียน

          ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่
                    กลุ่มบริหารบริการ และกลุ่มบริหารธุรการ- การเงิน