ระเบียบการทั่วไป

ระเบียบการทั่วไป

ระเบียบการทั่วไป

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. การรับสมัคร
      1.1 รับนักเรียนชายและหญิง
      1.2 ประเภทนักเรียนไป-กลับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      2.1 ระดับอนุบาล 1 มีอายุ 3 ปี
      2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มีอายุ 6 ปี มีความรู้ ทักษะ และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของโรงเรียน
      2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของโรงเรียน
      2.4 ระดับชั้นอื่นๆ มีหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงการเชื่อมต่อระหว่างชั้นและต้องผ่านการทดสอบเกณฑ์ของโรงเรียน

3. หลักฐานการรับสมัคร
      ผู้ปกครองนำนักเรียนมาด้วยในวันสมัคร พร้อมหลักฐานฉบับจริงและสำเนา ดังต่อไปนี้
      3.1 ทะเบียนบ้าน (นักเรียนชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทาง)
      3.2 สูติบัตร
      3.3 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
      3.4 รูปถ่ายบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อท่าน
      3.5 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
      3.6 หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ปพ.1, ปพ.6, ปพ, 8 ( กรณีที่นักเรียนได้เคยผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว)

4. การทดสอบ
      4.1 โรงเรียนจะทดสอบพื้นฐานการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของทางโรงเรียนตามระดับชั้น
      4.2 การสัมภาษณ์

5. การมอบตัว
      หลังจากผ่านการทดสอบโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการมอบตัว ลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

การลาออก และการจำหน่ายออก

1. ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะลาออกให้แก่นักเรียนในความปกครองให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนด พร้อมรูปถ่ายขนาด 3 × 4 ซม. จำนวน 3 รูป แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ (ให้เห็นอักษรย่อ หรือตราโรงเรียน) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ที่ฝ่ายธุรการ ตรวจสอบรายการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ ที่ฝ่ายการเงิน

2. การจำหน่ายออก โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนด้วยสาเหตุ ดังนี้
      2.1 จำหน่ายนักเรียนออกเมื่อนักเรียนจบหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียน
      2.2 ลาออกระหว่างชั้นเรียนตามความประสงค์ของผู้ปกครองและหรือลาออกเมื่อสิ้นปีการศึกษา ซึ่ง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายก่อนวันประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนได้จัดสรรที่นั่งให้นักเรียนใหม่ในชั้นนั้น ๆ และจะได้จัดทำหลักฐานการศึกษาให้ผู้ปกครองได้นำไปสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อไป
      2.4 นักเรียนขาดเรียนติดต่อกันภายใน 2 สัปดาห์ โดยไม่ทราบสาเหตุและผู้ปกครองไม่ตอบรับการ ติดตามของโรงเรียน ฝ่ายทะเบียนจะทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติจำหน่ายนักเรียนออก การจำหน่ายนักเรียนออกจะถูกบันทึกลงในทะเบียนนักเรียน
      2.5 ถูกให้ออกหรือการจำหน่ายออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลอันควร
      2.6 เสียชีวิต

การเบิกค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

โรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน ถ้านักเรียนได้รับอุบัติเหตุ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งทางบริษัทประกันฯประสานงานอยู่ (ตามรายชื่อสถานพยาบาลที่จะแจ้ง) สามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้ทำกันร่วมกับบัตรประชาชนของนักเรียนโดยไม่ต้องชำระเงินสด แต่หากมีจำเป็นที่จะต้องสำรองจ่าย และสามารถขอเบิกเงินค่าทดแทนได้ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ปกครองหรือนักเรียนติดต่อขอเบิกเงินค่าทดแทน ได้ที่ห้องธุรการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเงิน

2. ใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากการรักษาพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ที่บันทึกเป็นอุบัติเหตุเท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้ปกครองนักเรียนต้องรอประมาณ 45 วัน จึงจะได้รับเงิน

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โรงเรียนได้กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นรายภาคเรียน จึงขอกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

1. การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ให้ชำระได้ตั้งแต่วันมอบตัวนักเรียน หรือ ตามที่สะดวก แต่ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคเรียนของแต่ละภาค หากไม่ชำระโรงเรียนจะสงวนสิทธิในการเข้าสอบปลายภาคของนักเรียน

2. การชำระค่าธรรมเนียมอื่น เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรณีไป

การขอเอกสารหลักฐานการศึกษา

นักเรียนหรือผู้ปกครองมีความประสงค์จะใช้เอกสารประกอบการต่าง ๆ ให้ยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ฝ่ายธุรการ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

1. ใบรับรองผลการเรียน หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่านักเรียนกำลังศึกษา (ปพ. 7)
      1.1 กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องตามที่กำหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
      1.2 รูปถ่ายขนาด 1½ นิ้ว (ตามจำนวนชุดที่ขอ)

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
      2.1 กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องตามที่กำหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน)
      2.2 รูปถ่ายขนาด 1½ นิ้ว (ตามจำนวนชุดที่ขอ)

3. หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ และ Transcript
      3.1 กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องตามที่กำหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน)
      3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
      3.3 รูปถ่ายขนาด 1½ นิ้ว (ตามจำนวนชุดที่ขอ)