ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562
1. นายกสมาคมศิษย์เก่าผดุงกิจวิทยา
2. ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
3. ผู้อำนวยการ
4. รองผู้อำนวยการ 1 คน
5. ครูไทย 41 คน
6. ครูชาวจีน 10 คน
7. ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ 2 คน
8. ครูพี่เลี้ยง 8 คน
9. ธุรการ 7 คน
10. แม่ครัว 6 คน
11. แม่บ้าน 3 คน
12. ช่าง 3 คน