ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน

ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
   ระดับอนุบาล249 คน
   ระดับประถมศึกษา579 คน
   ระดับมัธยมศึกษา114 คน
รวมทั้งสิ้น942 คน
จำนวนห้องเรียน
ระดับอนุบาล 12 ห้องเรียน
ระดับอนุบาล 22 ห้องเรียน
ระดับอนุบาล 32 ห้องเรียน
ระดับประถมปีที่ 13 ห้องเรียน
ระดับประถมปีที่ 23 ห้องเรียน
ระดับประถมปีที่ 32 ห้องเรียน
ระดับประถมปีที่ 43 ห้องเรียน
ระดับประถมปีที่ 53 ห้องเรียน
ระดับประถมปีที่ 63 ห้องเรียน
ระดับมัธยมปีที่ 11 ห้องเรียน
ระดับมัธยมปีที่ 21 ห้องเรียน
ระดับมัธยมปีที่ 31 ห้องเรียน