ประธานคณะกรรมการการศึกษา

ประธานคณะกรรมการการศึกษา

นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 1

นายเจริญสุข กิจอิทธิ

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 2

นายวิชัย เลิศกุลทานนท์

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 3

นายชาตรี นันธิราภากร

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 4

นายสำราญ ฉัตรมงคลชัย

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 5

นายสรศักดิ์ เล็กปรีชากุล

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 6

นายยงศักดิ์ เชาว์วรวิญญู

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 7

นายกิตติ ขอถาวรวงศ์

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 8

นางสกุลทิพย์ ทิพย์บันลือ

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 9

นายประสงค์ ยงรักเกียรติ

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 10

นายบุญส่ง เตชะประเสริฐวิทยา

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 11

นายวิชัย ทองสุทธิกุล

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 12

นายสงวน เบญจสัตย์กุล

ประธานกรรมการการศึกษา
สมัยที่ 13