การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

Thursday, Apr 9, 2020 0 comment(s)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถาบันศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ใน

Leave Your Comment