การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Friday, Aug 14, 2020 0 comment(s)

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน พรรคเบอร์ 3 เด็กหญิงธนพร ตันติตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
เบอร์ 1 คะแนนรวม 167 คะแนน
เบอร์ 2 คะแนนรวม 109 คะแนน
เบอร์ 3 คะแนนรวม 188 คะแนน
เบอร์ 4 คะแนนรวม 164 คะแนน
บัตรเสีย รวม 20 คะแนน
ไม่ลงคะแนน รวม 28 คะแนน


#ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน พรรคเบอร์ 3 เด็กหญิงธนพร ตันติตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Leave Your Comment