กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

Friday, Feb 21, 2020 0 comment(s)

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไร้ขดจำกัดในยุคดิจิทัล วันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ในวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ในงานมีซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระ

กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไร้เขตจำกัดในยุคดิจิทัล วันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ในวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ในงานมีซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้นักเรียนได้ศึกษา ได้แก่

- สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
- สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
- สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
- สาระการเรียนรู้ศิลปะ
- สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

กิจกรรมวันวิชาการ 2562

Leave Your Comment