การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site

Monday, Feb 26, 2024 0 comment(s)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ฉบับที่ 34) ประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 45) ให้สามารถเปิดใช้สถานศึกษาได้และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเปิดเรียนแบบ On-site

Leave Your Comment