เลื่อนกำหนดรับเงินอุดหนุนฯ การซื้อหนั้งสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

เลื่อนกำหนดรับเงินอุดหนุนฯ การซื้อหนั้งสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

Tuesday, Mar 24, 2020 0 comment(s)

ตามที่โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลง กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือที่ ผก.64/2562 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ตามที่โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลง กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือที่ ผก.64/2562 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
Related Articles: (2)

Leave Your Comment