ข้อมูลโรงเรียน

     

 

  

  

  

  

      

   

    

   

   

เชื่อมต่อไปยังเพื่อนที่คุ้นเคย
ยูทูป
นอกเหนือจากนี้

 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
 

ข้อมูลทั่วไป

          ตั้งอยู่เลขที่    50    ถนนพุทธมณฑลสาย 1  แขวง บางด้วน  เขต ภาษีเจริญ   จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10160     

โทรศัพท์ :  02 454 7810   02 805 1574-5 โทรสาร :  02 805 1576

Email phadungkitwittaya@hotmail.com

Website  www. peizhigongxue. com

          ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.  2490   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ปฐมวัย    ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่ 3

          โรงเรียนผดุงกิจวิทยาเดิมชื่อ  เผยจือกงเซี๊ยะ  ตั้งอยู่แขวงคลองสาน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนคือ นายเอี้ยวคุณ แซ่อึ้ง ตามใบอนุญาตเลขที่ 104 /2490

ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2490                                                                                                                                         

 ปี 2490    มีนายบุ่งห่าง แซ่ลิ้ม เป็นผู้จัดการคนแรก และนายใสสด รักกุศล เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมี  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ของบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมปีที่ 4 และเปิดสอนภาษาจีนเป็นวิชาเพิ่มเติม

พ.ศ.2493    นายไพบูลย์ คงเสรีเป็นผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2495    ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก   เผยจือกงเซี๊ยะ  เป็น  ผดุงกิจวิทยา

พ.ศ.2496    ผู้จัดการโรงเรียนคือ ร.ต. เผือด  สาครบุตร

พ.ศ. 2500   นางประไพ  มั่นศรี เป็นผู้จัดการโรงเรียน                 

พ.ศ. 2521   โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนออกไปถึงชั้นประถมปีที่ 6  เพื่อสนองความต้องการ   

                       ของชุมชน ผู้ปกครอง เนื่องจากมีผลงานการจัดการศึกษาเป็นที่พอใจ

    พ.ศ. 2529   เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจากนายไพบูลย์ คงเสรี เป็นสมาคมนักเรียนเก่าผดุงกิจวิทยาโดยมี   

                       นายวิชัย เลิศกุลทานนท์ เป็นผู้ลงนามใบอนุญาต

    พ.ศ.2530    นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู เป็นผู้รับใบอนุญาต และน.ส.นภาพร  เอี่ยมวัฒนาเสรีเป็นครูใหญ่          

    พ.ศ.2536    นายวิภัช    เชาว์วรวิญญู   เป็นผู้จัดการโรงเรียน

    พ.ศ.2537    คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผดุงกิจวิทยา  ได้ย้ายโรงเรียนจากแขวงคลองสาน       

                       ไปอยู่ที่อาคารเลขที่ 96/1  หมู่  10  ถนนเพชรเกษม   แขวงบางด้วน   เขตภาษีเจริญ 

                       กรุงเทพมหานครบนเนื้อที่ 3   ไร่ 2  งาน 2  ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมมิตรภาพบางแค     

                       และได้เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6

     พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนได้ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสำราญ ฉัตรมงคลชัย        

                       เป็นผู้รับใบอนุญาต    และ นายจิรพงษ์    นามมงคล เป็นครูใหญ่

     พ.ศ.2541   จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  ห้อง และจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 16  เครื่อง       

                       เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

     พ.ศ.2542   ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องยางโรงอาหาร  ติดเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียน และจัดซื้อวัสดุ

                       ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารประจำห้องเรียน  เพื่อใช้ในกิจการจัดการเรียนการสอนด้วย       

                    ทุนทรัพย์ของนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนผดุงกิจวิทยา นายสมชาญ ชาญชโลธร                

  พ.ศ. 2543  นายวิวัฒน์  กมลนรนาถเป็นผู้จัดการโรงเรียน  ได้ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ชั้น 2       

                        โดยจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุดเพื่อการทดลองและค้นคว้าของนักเรียน                          

      พ.ศ. 2544  จัดให้มีห้องนาฏศิลป์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ( Sound Lab)   เพื่อใช้ในการฝึกทักษะ

        ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่อาคารชั้น 2

      พ.ศ. 2545   ปรับปรุงพื้นห้องโภชนาการและซ่อมแซมบันไดอาคารเรียน

      พ.ศ. 2546   นายสมชาญ  ชาญชโลธร เป็นผู้รับใบอนุญาต  มีการต่อเติมอาคารชั้น 4    เป็นห้องเรียน

                          ระดับชั้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  และย้ายห้องสมุดจากชั้น 2 มาอยู่ที่ชั้น 3            

                          เพื่อรองรับและให้บริการแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง

      พ.ศ. 2547   นายยงศักดิ์  เชาวน์วรวิญญู นายกสมาคมศิษย์เก่าสมัยที่ 14 และผู้จัดการโรงเรียนได้ทำ

                          การปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน มีการปรับปรุงห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล             

                          ปรับปรุงอาคาร และห้องเรียนชั้น 4  ทั้งหมด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

      พ.ศ. 2548   เปลี่ยนครูใหญ่เป็นนางทิวา     พุ่มร่วมใจ

      พ.ศ. 2549   นางมารยาท     อ่อนน่วม  เป็นผู้อำนวยการ

      พ.ศ. 2550   นางสกุลทิพย์  ทิพย์บันลือ  ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้จัดการโรงเรียน                      

                          สมัยที่ 15  และมีนางขนิษฐา  แนวนาค เป็นผู้อำนวยการ มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง

                          การบริหารสถานศึกษาในหลายๆด้านเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

  - ติดตั้งอินเตอร์เน็ตพร้อมจัดซื้อจอแบนคอมพิวเตอร์จำนวน 11  ตัวและติดตั้งเครื่องปรับ 

      อากาศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนที่เข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างๆ

                           -  ปูกระเบื้องหน้าห้องเรียนชั้นอนุบาล 3  

                           -  ติดตั้งราวก๊อกน้ำและปูกระเบื้องอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่สำหรับนักเรียนอนุบาล

                           -  ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน โดยการปลูกต้นไม้ประดับรอบบริเวณโรงเรียน และจัดสวน

                               ดอกไม้ในแผนกอนุบาลให้ดูน่าอยู่ยิ่งขึ้น

                           -  ทาสีอาคารชั้นล่างและกำแพงรอบสนามโรงเรียน

                           -  เปลี่ยนผนังห้องสมุดด้านในโรงอาหารจากไม้อัดเป็นอิฐบล็อกฉาบปูน และเปลี่ยน       

                               หน้าต่างห้องสมุดเป็นกระจกใสบานเลื่อนทั้งหมดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

    พ.ศ. 2551    -   ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

                               การศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552  ที่ให้โรงเรียนเอกชนเป็นนิติบุคคล

                            -   ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระให้  

                                 สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา  ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น รวมไปถึง           

                             การปรับปรุงการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความถูกต้อง

                                 เหมาะสมตรงตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ

                            -   ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศภายในโรงเรียน เช่น                            

                            -    ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของนักเรียนระดับปฐมวัย                                                                 

                            -   ปรับย้ายห้องสมุดไปที่ชั้น 3  เพื่อขยายพื้นที่บริการให้แก่นักเรียน กับทั้งติดตั้งอินเตอร์เน็ต 

                                 ที่มุมห้องสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งสืบค้นด้วยตนเอง

                            -   จัดให้มีเว็บไซต์ของโรงเรียน และห้องศูนย์วิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                            -   ปรับปรุงห้องพยาบาลนักเรียนชาย-หญิงให้กว้างขวางเพียงพอต่อการให้บริการ  

                            -   พัฒนาร้านค้าโรงเรียนให้สวยงามทันสมัยและมีสินค้าเพียงพอต่อการให้บริการ               

                            -   พัฒนาระบบการบริหารโดยจัดให้มีห้องสำนักงานของกลุ่มบริหารทั้ง  4  กลุ่มคือ               

                                 กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ และ กลุ่มบริหาร

                                 งบประมาณ 

                            -   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการด้านรถรับ-ส่งนักเรียน

                            -   จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการจัด    

                               ให้มีห้องประกันคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานและเตรียมการรับรองการประเมินมาตรฐาน

                                การศึกษาขั้นพื้นฐานจากภายนอก

   พ.ศ. 2552    โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง จากสำนักงาน

                        รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ในระดับดีมาก

                         และดี

        พ.ศ.2553   นางสกุลทิพย์  ทิพย์บันลือ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้จัดการโรงเรียน                      

                            สมัยที่ 16  เป็นสมัยที่ 2  ในสมัยนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อเนื่องดังนี้

                    -    พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์โดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จอแบนและอุปกรณ์  41  เครื่อง

                        -   ปรับปรุงห้องพักครูชั้น 3  และห้องเรียนชั้นประถมโดยเปลี่ยนผ้าม่านกันแดดให้ใหม่

                        -     เปลี่ยนชุดครุยอนุบาล 3  ใหม่ จำนวน 100  ชุด

                        -     ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน จำนวน 16 จุดและทีวี 20  นิ้ว 1  เครื่อง

                       -     เปลี่ยนโต๊ะ-เก้าอี้นั่งเรียนห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 1  จำนวน  120  ชุด

                       -     ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (  2 ห้อง) จำนวน 2  เครื่อง

                       -    ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์  ติดเครื่องทำน้ำเย็นเพิ่มบนอาคารชั้น 3

                    -   ปรับปรุงสวนเด็กเล่นอนุบาลให้มีความทันสมัยทั้งสนามและเครื่องเล่นสมัยใหม่พร้อมมุง   

                             หลังคา กั้นรั้วเหล็กรอบสนาม

                        -    ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  (  2 ห้อง) จำนวน  2   เครื่อง

                        -   ปรับปรุงห้องโภชนาการ  ติดตั้งประตูเหล็ก-มุ้งลวดบางจุด

    พ.ศ. 2554  นายบุญส่ง  เตชะประเสริฐวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงกิจวิทยา                      

                        สมัยที่ 17  และมีนางขนิษฐา  แนวนาค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

-   จัดซื้อรถตู้โรงเรียน 1 คัน

-    วาดภาพจิตกรรมผนังหน้าห้องเรียนชั้นล่าง และภายในห้องสมุด

-     สร้างห้องกระจกเก็บสื่อการเรียน ชั้น 4

     พ.ศ.  2555   เปลี่ยนผู้อำนวยการ เป็น นายเดชา  หลวงนันท์  เมื่อวันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2555

                           - ปรับปรุงชั้นวางหนังสือห้องสมุด

                           - ติดตั้งบอร์ดกำมะยี่ หน้าห้องเรียนและป้ายนิเทศชั้นเรียนชั้น 4 จำนวน 12 จุด

                           - ปรับโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน จาก 4 กลุ่มบริหารงาน เป็น 2 ฝ่ายใหญ่และ 4 กลุ่ม

                              บริหารงานย่อย

-   ติดตั้งโทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว ที่โรงอาหาร

-   จัดซื้อเครื่องดนตรี (กลองสแนร์  เมลโลเดียน  เบลไลล่า) วงดุริยางค์โรงเรียน

     พ.ศ. 2556    นายบุญส่ง  เตชะประเสริฐวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 18

-      ติดตั้งโทรทัศน์ LED  ห้องจริยธรรม, ห้องเรียน ป.1/1 และ ป.1/2

-     จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมกระเป๋าหนังใส่กล้อง 1 เครื่อง

-     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  (ใช้งานส่วนกลาง)

-     จัดทำชั้นวางหนังสือนักเรียนระดับประถม-มัธยมห้องเรียนทุกห้อง

-     เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำโรงอาหารชั้นล่าง

-     เปลี่ยนพื้นยางกันกระแทกสนามเด็กเล่นอนุบาล

-     ซื้อโต๊ะประชุมห้องประกันคุณภาพ

-     ซื้อโต๊ะเก้าอี้ไม้นักเรียนระดับมัธยมจำนวน  120   ชุด

-     ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลหญิงชั้นล่าง

-     จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุดติดตั้งห้องประกันคุณภาพ

-     ติดบอร์ดประกาศ กำมะหยี่ชั้น 4 ขนาด 120 X 240 จำนวน  6  อัน

-     จัดซื้อศาลาเรือนไทย  2  หลัง  สำหรับให้เด็กนักเรียนนั่งพัก

-     ติดม่านมูลี่ห้องประกันคุณภาพและห้องสมุด

-     ซื้อโต๊ะแสตนเลสวางของในห้องครัว  3 ตัวและชั้นคว่ำจาน – ชาม  2  ตัว

-     ซื้อบอร์ดโชว์ผลงานแบบ  2  หน้า ( กำมะหยี่ /โฟเมก้า) เป็นโครงเหล็กมีล้อเลื่อน

 (ขนาด120 x 200)  3 ชุด

-     ติดแอร์ห้องพักครูจีนมาใหม่

-     ติดกันสาดหน้าต่างห้องพักครูจีนจำนวน   4  ห้อง

-     ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม  4  จุด

-     ติดตั้งม่านปรับแสงห้องพักครูจีน  ห้องเรียน  และห้องศูนย์การเรียนรู้

-     จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสและอ่างล้างมือ-อุปกรณ์เข้าห้องวิทยาศาสตร์

-     จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสเพื่อใช้งานอเนกประสงค์ทั่วไปจำนวน  6  ตัว

-     ได้รับการประเมินภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผลการ

  ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

 -    ซื้อที่ดินโรงเรียนเพิ่มจำนวน 42  ตารางวา

 -   โรงเรียนได้รับรางวัล   โรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 จากสำนัก

   งานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล  สำนักนายกรัฐมนตรี (เฉียวปั้น) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

      พ.ศ.  2557   - โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากสมศ. และมีผลการประเมิน

                               ระดับปฐมวัย  ได้ระดับดีมาก   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดับ ดี

                          - ได้รับเกียรติบัตรผลการสอบ  O-NET ป.6  ปีการศึกษา  2556    ระดับเหรียญทองแดง

                             จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       

                        -  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีน จาสำนักงานกิจการชาวจีน   

 โพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี( เฉียวปั้น )  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                         -  เซ็นสัญญาความร่วมมือการจัดสอบ HSK , YCT กับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ

                            เจ้าพระยา

-     ซื้อรถตู้โรงเรียนคัน ยี่ห้อโตโยต้า  รุ่น New Commuter สีขาว 1 คัน

-     ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน  3 ชุด

-     จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ภาษาจีน จำนวน 19 เครื่อง, เครื่อง Verver 1 เครื่อง,  ทีวี จอ LED,

     ระบบไฟ และสาย Lan  

-     จัดซื้อขาตั้งสแตนเลสวางตู้น้ำเย็นชั้น 4

-     ซื้อเก้าอี้สแตนเลสเข้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่ม  10 ตัว

-     ซื้อคอมพิวเตอร์ Nootbook  สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 เครื่อง

-     เปลี่ยนฝ้าห้องพักครูชั้น 3

-     สร้างห้องเก็บอุปกรณ์หลังสนามเด็กเล่นอนุบาลขนาด  4 X 5 เมตร

-     ติดตั้งแอร์ห้องเรียนชั้น ป.1/3 , ป.2/3  , ห้องพักครูชั้น  3 และห้องประกอบการภาษาจีน

-     จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพิ่ม  70  ตัว

-     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับฝ่ายรายรับ (การเงิน)   1  ชุด

                         -    ติดตั้งทีวีจอแอลซีดี  ห้องจริยะ  ห้องศูนย์ภาษาจีน

                         -    ติดตั้งตู้ใส่เครื่องเสียงและลำโพงอาคารปึงเถ่ากง

                         -    เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำดื่มนักเรียนอาคารเรียนชั้น 3

                         -    ดทำชั้นวางหนังสือห้องสมุด  4  ชุด

                         -    ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของทีโอทีสำหรับการใช้งานทั้งโรงเรียน

                         -    ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นขนาด  5  ก๊อก อาคารเรียนชั้น  4  จำนวน  2  เครื่อง

                         -    ติดตั้งทีวี  32 นิ้ว ห้องศิลปะ / ดนตรี – นาฏศิลป์

พ.ศ.2558  นายสงวน  เบญจสัตย์กุล  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 19  

                 -  เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็น นางนภาวรรณ อัคระธรรม

  - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ห้องสมาคมศิษย์เก่า

  - ทำเสาธงชาติใหม่ ระดับอนุบาล

  - ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องเรียน ป.5 และ ป.6  จำนวน  4  ห้อง

  - ซื้อโต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมเพิ่ม  70  ชุด

  - ซื้อโต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียนระดับประถมเพิ่ม  60 ชุด

  - ซื้อเก้าอี้นักเรียนอนุบาลเพิ่ม  100  ตัว

  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน อ.2/2, ป.4/2

  - ซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าไว้ใช้กิจกรรมโรงเรียน จำนวน  9  ตัว

  - ติดตั้งกล้องวงจรปิดลานจอดรถหน้าศาลเจ้าปึงเถ่ากง

  - วางท่อน้ำทิ้งหลังห้องครัว , เทพื้นใหม่บริเวณประกอบอาหาร , เทพื้นรอยร้าวทาง   เดินด้านถนนพุทธมณฑลสาย 1

  - ซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส 4 หลุม สำหรับล้างจานในห้องครัว

  - ซื้อเครื่องปั๊มน้ำมิตซู  1  เครื่อง  สำหรับใช้ชั้นล่าง

  - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 1 ชุด ของฝ่ายการเงิน

  - ซื้อถาดหลุมสแตนเลสสำหรับนักเรียนรับประทานอาหาร จำนวน 650 ใบ

 พ.ศ. 2559   เปลี่ยนผู้จัดการเป็น นางนภาวรรณ อัคระธรรม

                     - คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ได้ผลการประเมินระดับปฐมวัย ดีมาก   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก

           - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

           - สร้างอาคารหอพักครู 3 ชั้น หนึ่งหลัง

           - ซื้อหม้อหุงข้าว 10 ลิตร ใหม่จำนวน  4  ใบ

           - ติดตั้งแอร์อาคารหลังใหม่  จำนวน  8  เครื่อง

           - ติดตั้งแอร์ห้องเรียน จำนวน   5  ห้องศูนย์ภาษาจีน  2 เครื่อง

           - ทำบันไดทางขึ้นห้องสต๊อกใหม่

           - ซื้อโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่ จำนวน  15  ชุด

           - เปลี่ยนทีวี LED  ขนาด  32  นิ้ว จำนวน  9  เครื่อง  ห้องเรียน อ.1-ป.1

           - ติดตั้งทีวี LED   ขนาด  42  นิ้ว ห้องโถงอาคารหอพักครู

           - ซื้อกล้องถ่ายรูปฝ่ายภาษาจีน  1  ตัว

 

    ประเภทโรงเรียน              สหศึกษา

    อักษรย่อโรงเรียน              ผ.ก.  ปักด้วยไหมสีแดง  แสดงถึงความเจริตญรุ่งเรือง

สัญลักษณ์ตราโรงเรียน    พวงมาลัยเรือเดินสมุทร    รองรับด้วยรวงข้าว

                                          หมายถึง การเดินทางอย่างมีจุดหมายและเป้าประสงค์สู่ความเจริญงอกงาม    

                                          ทั้งความดี    ความสามัคคี   และความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต

สีประจำโรงเรียน             ฟ้า - ขาว

                                          สีฟ้า   หมายถึง     ความร่าเริง สดชื่น  แจ่มใส    จิตใจดี

                                          สีขาว  หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ มีคุณธรรมประจำใจ มีจิตใจงาม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     เฟื่องฟ้า   

                                          เป็นไม้ต้นที่ปลูกง่าย คงทน มีดอกหลากสีสวยงาม เหมาะเป็นไม้ประดับ 

                                          หมายถึง   ศิษย์ผดุงกิจวิทยาทุกคนที่มีความมานะ อดทน ไม่ย่อท้อต่อ

                                          อุปสรรค ความยากลำบาก รักความก้าวหน้า และความสวยงามของชีวิต

                                          จึงเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ

คติพจน์โรงเรียน              นฺตถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา

                                          แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

   ปรัชญาโรงเรียน              เรียนดี  มีวินัย  ใจกตัญญู  รู้คุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ภาษาจีนเด่น   เน้นวินัย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนสอนภาษาจีน

 
 

Copyright © 2008  โรงเรียนผดุงกิจวิทยา  All Rights Reserved.

Tel: 02-454-7810; 02-805-1575  Fax : 02-805-1576; 02-454-7810; 02-805-1576
phadungkitwittaya@hotmail.com

Address:

50   ถนนพุทธมณฑล  สาย 1   แขวงบางด้วน   เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพ ฯ   10160
50 PUTTAMONTON SAI 1 BANGDUAN    PASICHAROEN    BANGKOK  10160

Website:

www.peizhigongxue.com     Designed by: http://www.fristweb.net